KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA PACJENTA

Szanowni Pacjenci,

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez NZOZ Magnoliowa Państwa danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień. Zachęcamy do zapoznania się.

Administrator danych osobowych       

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Magnoliowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Magnoliowej 2.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowanie na adres: ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
 • w celu diagnozy i leczenia  związanego z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej tj. rejestracji Pacjenta oraz zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, odbieraniu i archiwizacji oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego np. poprzez wystawianie zaświadczeń lekarskich,
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych
 • w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług medycznych,
 • w uzasadnionych celach administratora  takich jak ewentualne dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej;

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy ww. Rozporządzenia tj. art. 6 ust. lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Przychodnia realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

 • osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta,
 • dostawcom usług zaopatrujących  NZOZ Magnoliowa Sp. z o.o.w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z usług naszej przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie numeru telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie będziemy mogli się skontaktować z  Państwem np. w celu potwierdzenia wizyty lub jej odwołania.

Przysługujące Pacjentowi prawa

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą  realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie http://www.magnoliowa.pl/ oraz w rejestracji.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że NZOZ Magnoliowa przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.